کاربرد:
برای تامین سرمایش، گرمایش ساختمان‌های بزرگ

سرمایش (7/14oC آب سرمایشی)
گرمایش (65/55oC آب گرمایشی)
آب گرم (80/60oC آب گرم)

منابع گرمایی
گرمای اگزوز حاصله از ژنراتورها و بخارهای زاید صنعتی
می‌توان از ترکیب چند منبع گرمایی برای تامین انرژی این چیلرها استفاده کرد که صرفه‌جویی انرژی قابل توجهی را به همراه دارد.
ظرفیت
233kW-11,630kW
(66Rt-3,307Rt)

گرمای هدررفته سودمند است

انرژی آزاد
استفاده از گرمای هدررفته برای تامین سرمایش، گرمایش و توان سیستم‌ها
نخستین در جهان
استفاده مستقیم از گرمای اگزوز حاصل از ژنراتورها و ... برای تامین سرمایش
بهترین کیفیت
تمام بخش‌ها مانند چیلرهای جذبی شعله مستقیم است به جز منبع تامین انرژی

مشخصات:
Chiller & water distribution system specifications
pdf


©2010 All Rights Reserved | BROAD informations refer to catalogues & official site | web design indicates a Miadb project.